Fotosoutěž „Třeboňsko – krajina mého srdce" PRODLOUŽENO

Fotosoutěž „Třeboňsko – krajina mého srdce“

Termín konání: 1. dubna 2019 – 30. září 2019

 

Turistická oblast Třeboňsko, z. s. vyhlašuje 3. ročník fotosoutěže s názvem „Třeboňsko – krajina mého srdcetematicky zaměřenou na sport a památkyStejně jako v předchozích letech jsme si spolu s našimi partnery připravili zajímavé ceny jako jsou lázeňské procedury či víkendový pobyt.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v období od 1. dubna do 30. září 2019 zašle maximálně 5 fotografií z oblasti Třeboňska, Veselska či Vitorazska (viz www.regiontrebonsko.cz) na email či poštou.

FOTOGRAFIE ZAŠLETE:

a/ v elektronické podobě na e-mail: info@regiontrebonsko.cz ve formátu JPG, JPEG, RAW, TIF, TIFF v minimální velikosti 2 MB, v maximální velikosti 10 MB, nejpozději do dne 31. 9. 2019 do 23:59 hod. Soutěžní fotografie musí být v minimálním rozlišení 3,1 megapixelu = 2048x1536 bodu,

b) poštou na CD nebo DVD nosiči na adresu pořadatele Turistická oblast Třeboňsko, z. s., Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, v obálce označené heslem "Třeboňsko – krajina mého srdce" nejpozději s datem odeslání 30. 9. 2019.

Součástí obou variant dodání fotografií musí být název fotografie a údaje o autorovi (tj. autorovo jméno, příjmení, celá poštovní adresa, datum narození, e-mail a mobilní telefon pro oznámení o výhře).

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

Zaslané snímky bude hodnotit nezávislá komise složená ze zástupců turistické oblasti Třeboňsko. Fotografie budou rovněž nahrány na facebookový profil Turistická oblast Třeboňsko, z. s., kde budou prezentovány veřejnosti.

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Zasláním fotografie do soutěže poskytuje soutěžící Turistické oblasti Třeboňsko, z. s. nevýhradní bezplatnou licenci k použití fotografie, kterou je nabyvatel oprávněn dále podlicencovat, avšak není povinen ji využít, a to na dobu trvání majetkových práv k fotografii ve smyslu autorského zákona. Turistická oblasti Třeboňsko, z. s. je oprávněna ke zveřejnění a bezplatnému užití (vč. reprodukce)fotografie pro reklamní účely, především pak k propagaci samotné oblasti. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby fotografie byla nahrána na facebookový profil za příslušných podmínek používání služeb, které byla stanoveny společností Facebook Ireland Limited, resp. Facebook Inc.

Soutěžící prohlašuje, že soutěžní fotografie byla pořízena a zaslána do soutěže v souladu s předpisy na úseku ochrany osobních údajů a v souladu s pravidly týkajícími se ochrany osobnosti. Jsou-li součástí fotografie osobní údaje, je soutěžící povinen disponovat patřičným právním titulem k jejich zpracování a jejich užití v rámci a za podmínek této soutěže. Soutěžící dále prohlašuje, že použití zaslání fotografie do soutěže se nedotýká práv třetích osob, zejména pak, že nebylo zasaženo do autorského práva jiné osoby.

Soutěžící svou účastí v soutěži poskytuje Turistické oblasti Třeboňsko, z. s., jakožto správci, v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (eu) 2016/679 (GDPR) souhlas se zpracováním údajů o autorovi (osobních údajů). Údaje o autorovi budou zpracovávány po dobu, po kterou bude trvat oprávnění k použití fotografie, a to správcem nebo zpracovatele, které správce k tomuto účelu pověří. Zpracováním se rozumí zejména pořizování, shromažďování, uchovávání a zpřístupnění osobních údajů spolu s dalšími činnostmi uvedenými v GDPR. Zpracování osobních údajů bude probíhat strojově, prostřednictvím informačních technologií a případně i v tištěné podobě. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z čl. 13 – 34 GDPR. Zejména si je vědom práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů; práva vznést námitku u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 GDPR; práva na opravu dle čl. 16 GDPR; práva na výmaz dle čl. 17 GDPR, práva na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; práva být informován dle čl. 19 GDPR; práva na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a práva vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

Turistická oblast Třeboňsko, z. s není povinna předanou fotografii uchovávat ani zpracovávat osobní údaje, přičemž všechny informace mohou být kdykoliv vymazány.

Soutěžící odpovídá za splnění podmínek účasti v soutěži.

Akce od: 1.4.2019
Akce do: 30.9.2019

Zpět na ZÁŘÍ